Terms Of Use - TM Skip to content

תקנון תנאי השימוש

תקנון תנאי השימוש

אתר T&M


תקנון תנאי השימוש באתר T&M

קבוצת T&M  ("להלן T&M) הינה חברה ארצית העוסקת בשירותי שמירה ואבטחה, ניקיון, ניהול מבנים כוח אדם ושירותי מיקור חוץ, T&M  מפעילה מספר סניפים ברחבי הארץ. ניתן למצוא באתר מידע אודות השירותים ש T&M מעניקה (״השירותים״) וכן לוח דרושים עם מגוון משרות לגולשים המחפשים עבודה (“לוח הדרושים”).

 

השימוש באתר של קבוצת T&M, לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו, הנמצא בכתובת  האתר https://www.tmprotection.co.il  כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה.  כל הפנייה בלשון זכר מתייחסת גם לנקבה, ולהפך.

על-ידי כניסה לאתר הנך מתחייב שקראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם לרבות שימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות

תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מכשירי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

תיאור האתר

האתר מאפשר קבלת מידע אודות קבוצת T&M והשירותים אותם היא מספקת, וכן יצירת קשר עם סניפי הקבוצה הפועלים ברחבי הארץ.

הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לצמצם, להרחיב או להפסיק כל תוכן או שירותים הזמינים דרך האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת.

הגלישה באתר:

הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

T&M רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית T&M לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי שימוש אלה;

אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;

אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 

השירותים, התכנים ולוח הדרושים המוצגים באתר:

השירותים המוצעים על ידי החברה, התכנים והמשרות בלוח הדרושים יופיעו ויוצגו בדפי האתר.

על מנת להשתמש בשירותי החברה יש להשאיר פרטים באתר, ונציג החברה יצור קשר עם משאיר הפרטים ככל שמועמדותו תהיה רלבנטית.

הגשת מועמדת למשרה המוצגת בלוח הדרושים תתבצע באמצעות העלאת מסמך קורות חיים על ידי המשתמש למשרה שבחר. מסמך קורות החיים יועבר לחברה, ונציג החברה יצור קשר עם המשתמש במידה שמועמדותו תהיה רלוונטית.

האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או תכנים באתר ו/או משרות בלוח הדרושים.

האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים, התכנים והמשרות בלוח הדרושים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

אופן הצגת השירותים, התכנים והמשרות בלוח הדרושים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

הגבלת אחריות בגין שימוש באתר:

T&M לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

השירותים והמידע באתר הנם כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, T&M אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות בנוגע להפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת.

החברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או טעויות. מספר גורמים עשויים להשפיע על איכות תעבורת הנתונים וכן על איכות השימוש באתר ותקינותו, כולל, הרשת המקומית, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט, רשת האינטרנט, ספק שירותי הסלולר, אספקת החשמל ועוד. החברה לא אחראית לכל הפרעה או עיכוב הנגרמים על ידי תקלה כלשהי או קרות כל אירוע עליו אין לחברה שליטה.

 T&M מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין בנוגע לשמירה על פרטיות ואבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות אשר פורסמו ויפורסמו מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע.

בכל מקרה T&M והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות וכן הלאה לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל ישות אחרת, על פי כל דין, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים או לדוגמה, הנובעים או הקשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו או הסתמכותך עליו או על כל חלק ממנו או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי T&M

אתה מסכים לשפות ולפצות אתT&M  , וכל אחד ממנהליה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה, סוכניה, קבלניה, שותפיה ועובדיה, בגין כל הפסד, חבות, תביעה, דרישה, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות הוצאות עורך דין סבירות, בקשר עם כל אחת מהפעולות הבאות: (א) השימוש באתר; (ב) הפרה של תנאי שימוש אלו; (ג) הפרת זכויות, לרבות, אך לא רק, צד שלישי, זכות יוצרים, קניין, או זכות לפרטיות; (ד) כל טענה של צד שלישי לנזק שנגרם לרבות, אך לא רק, מתוכן, מידע או קישור שיצרת באתר; ו- (ה) כל תוכן שתפרסם או תשתף דרך האתר.

 

אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למציאת משרה ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו.

האמור באתר ובמאמרים (ככל שישנם) אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.

מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

 

גישה אל האתר

באחריות המשתמש לוודא שהמחשב שברשותו או המכשיר הנייד שברשותו עומדים בכל מפרט טכני הדרוש על מנת לאפשר גישה ושימוש ברשת האינטרנט ובאתר. בנוסף יהיה אחראי המשתמש לכל העמלות הנגבות על ידי צד שלישי בהקשר לגישה ולשימוש ברשת ובתקשורת הדרושות לתפעול האתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספק האינטרנט או חיובי זמן אוויר).

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר (ככל שישנם).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר (ככל שישנם) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

מדיניות פרטיות:

האתר מכבד את פרטיות הגולשים.

בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי) לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר“).

המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

לטובת קשר עמך בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

התאמת הדיוור המיטבי לך – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק, לרבות, במקרים הבאים:

נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר;

ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

סמכות שיפוט:

על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

לבתי המשפט שבמחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי השימוש.

 

בקשה להסרה ושליחת הודעות

במידה שמוצג באתר תוכן או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך או פוגע בפרטיותך או פוגעני או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם נציג T&M בבקשה להסירו בכתובת info@tmprotection.co.il תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

תקלות ו/או תלונות בקשר עם הפרה של תנאי השימוש;

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש הללו, אנא צור עמנו קשר במייל: info@tmprotection.co.il

 

המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

 

כל הזכויות שמורות, T&M  ישראל 

עדכון אחרון: מאי 2022

דילוג לתוכן